18 Ekim 2015 Pazar

Yemek İhaleleri

İdarece Teknik Şartnamede, 4 haftalık örnek menü düzenlemesi yapıldığı durumda isteklilerce 2 haftalık menüye göre mi yoksa 4 haftalık menüye göre mi aşırı düşük savunması vermesi gerekmektedir?

Teklif Zarfı

Teklif zarfının üzerinde idarenin adresi, ihale konusu işin adı, ihale tarihi ve ihale saatinin hatalı yazılması buna karşın ihale kayıt numarasının doğru olması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Teklif mektubu

Teklif mektubunda kuruş hanesine yazılan bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmaması durumunda teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Danışmanlığını yaptığımız Biga Onur Yemek San. Tic. Ltd. Şti. ye Aşırı Düşük teklif sorgulaması sırasında idarece yapılan haksız uygulamayı önledik.

Danışmanlığını yaptığımız Biga Onur Yemek San. Tic. Ltd. Şti. ye Aşırı Düşük teklif sorgulaması sırasında idarece yapılan haksız uygulamayı önledik. 


Danışmanlığını yaptığımız Biga Onur Yemek San. Tic. Ltd. Şti. 'ye Aşırı Düşük teklif sorgulaması sırasında idarece yapılan haksız uygulamayı önleyerek, aşırı düşük teklif savunmasının mevzuata uygun olarak istenilmesini sağladık. KİK in kararını aşağıda okuyabilirsiniz.

Toplantı No: 2015/054
Gündem No: 6
Karar Tarihi: 16.09.2015
Karar No: 2015/UH.III-2493
Şikayetçi:
 
Biga Onur Yemek San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:
 
Biga Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:
 
03.09.2015 / 74606

Başvuruya Konu İhale:
 
2015/87377 İhale Kayıt Numaralı "2015-2016 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı Ve Servis İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
 


Karar:
 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     
Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
 
BAŞVURU SAHİBİ:
 
İHALEYİ YAPAN İDARE:
 
BAŞVURUYA KONU İHALE:
 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
            Biga Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015-2016 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı ve Servis İşi” ihalesine ilişkin olarak Biga Onur Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin 19.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2015 tarih ve 74606 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
 
            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2271 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
 
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
 
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye istekli olarak teklif verdikleri, taraflarına idarece 13.08.2015 tarihinde gönderilen yazı ile tekliflerinin aşırı düşük olarak kabul edildiği ve yazının tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde aşırı düşük teklif savunmalarının idareye sunulması gerektiğinin ifade edildiği ve yazının ekinde de aşırı düşük teklif savunmalarının hazırlanabilmesi için 1 (bir) aylık örnek menü verildiği; idareye örnek menüde verilen bir takım yemeklerin girdi miktarlarının teknik şartnamede belirtilmediği bu durumun da aşırı düşük teklif savunması yapmalarına engel olduğu ile ilgili itiraz dilekçesinin idarece reddedildiği, ancak aşağıda belirttikleri hususların incelenmesi durumunda idareye yaptıkları şikâyet başvurusunda haklı olduklarının görüleceği; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine göre idarenin teknik şartnamede asgari 15 günlük örnek menü hazırlaması gerekmesine rağmen örnek menü hazırlamadığı gibi aşırı düşük teklif savunma yazısı ekinde verilen 1 aylık örnek yemek menüsündeki aşağıdaki yemeklerin içeriklerinin, Teknik Şartname’nin 38’inci maddesindeki “Gramajlar” bölümünde yer almadığı;
a- 1’inci iş günü belirtilen “mercimek yemeği”
b- 4’üncü, 10’uncu ve 14’üncü iş günü belirtilen “şehriye çorbası”
c- 8’inci iş günü belirtilen “kuskus makarna”
d- 9’uncu iş günü belirtilen “ezogelin çorba”
e- 9’uncu ve 19’uncu iş günü belirtilen “tavuk burger”
f- 11’inci iş günü belirtilen “üzüm hoşafı”
g- 12’nci iş günü belirtilen “tavuk yahni”
h- 16’ncı iş günü belirtilen “barbunya yemeği”
i- 20’nci iş günü belirtilen “mantı ve yoğurt”.
 
4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden olan “eşitlik” ilkesinin sağlanabilmesi için tüm istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit koşullarda ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, ancak yukarıdaki listede verilen yemeklerin tariflerinin ve çiğ girdi miktarlarının teknik şartnamede bulunmaması dolayısıyla her isteklinin bu yemeklere ait çiğ girdi miktarlarını kendisine göre belirleyeceği, ayrıca teknik şartnamede 15 günlük örnek menü verilmediği için sunulacak aşırı düşük teklif savunmasının eşit koşullarda değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı,
 
Sonuç olarak idarenin hazırlamış olduğu Teknik Şartname’nin ihale mevzuatına açıkça aykırı olduğundan bu ihale dokümanıyla ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmayıp ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
Başvuru sahibinin idareye şikâyet dilekçesinde özetle “Vermiş olduğumuz teklifimiz için aşırı düşük fiyat açıklamamızı Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış olarak 19.08.2015 Çarşamba günü mesai bitim saati 17.00’a kadar müdürlüğünüze teslim edilmesi hususunda tarafımıza EKAP üzerinden 13.08.2015 tarih 72812599/140/8049993 sayı ve taşımalı yemek ihalesi konulu yazınıza istinaden:
1- İdareniz tarafından, ekte verilen 1 aylık örnek yemek menüsü ile yayınlanmış olan teknik şartnamenin 38’inci maddesindeki gramajlar bölümünde;
a- 1’inci iş günü belirtilen “mercimek yemeği”
b- 4’üncü, 10’uncu ve 14’üncü iş günü belirtilen “şehriye çorbası”
c- 8’inci iş günü belirtilen “kuskus makarna”
d- 9’uncu iş günü belirtilen “ezogelin çorba”
e- 9’uncu ve 19’uncu iş günü belirtilen “tavuk burger”
f- 11’inci iş günü belirtilen “üzüm hoşafı”
g- 12’nci iş günü belirtilen “tavuk yahni”
h- 16’ncı iş günü belirtilen “barbunya yemeği”
i- 20’nci iş günü belirtilen “mantı ve yoğurt”un teknik şartnamede içeriğine yer verilmediğinden dolayı maliyeti hesaplanamamaktadır.
2- Teknik şartnamenin 41’inci maddesinde “öğrenci sayısı 40’ın altına olan okullara sandviç ve ekmek arası verilecektir.” ibaresi yer almaktadır. Aynı zamanda yine teknik şartnamenin 37’inci maddesinde belirtilen “aylık olarak düzenlenen yemek listesinde haftanın 5 günü sıcak yemek verilecektir.” denilmektedir. Bu iki madde birbiriyle örtüşmediğinden dolayı aşırı düşük fiyat açıklaması yapılamamaktadır. hususları belirtilmektedir.
 
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin idarenin cevabının özetle “19/08/2015 tarihinde idareye itiraz eden Biga Onur Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazının teknik şartnamede belirtilen yemek türleri ve gramajları ile 14/08/2015 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı ekinde kendilerine gönderilen Örnek Yemek Menüsünün fiyatları etkileyecek farklılıkta olmadığı anlaşıldığından, itiraz dilekçesinin 2’nci maddesinde belirtilen teknik şartnamenin 41’inci maddesinde “öğrenci sayısı 40’ın altında olan okullara sandviç ve ekmek arası verilecek” yazısı ile teknik şartnamenin 37’nci maddesinde ise “aylık olarak düzenlenen yemek listesinde haftanın beş günü sıcak yemek verilecek” yazısı sebebi ile 37 ve 41’inci maddelerin birbiri ile örtüşmediği iddiasının yine teknik şartnamenin 40’ıncı maddesinin ikinci paragrafında “Günlük verilecek yemekler aylık olarak planlanıp idarenin onayına sunulacaktır” cümlesi ile aylık verilecek yemeğin günün ve mevsimin şartlarına göre değiştirilebileceği anlamı ifade edildiğinden ve aşırı düşük sorgulama isteğine cevap vermediğinden itirazının reddine karar verilmiştir.” şeklinde olduğu görülmektedir.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
  gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.hükmü bulunmaktadır.
 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde de çeşitli hükümler yer almaktadır.
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.
79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. 
 
Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
 
Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez. 
 
Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir. 
 
Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.
79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.
 
İhalenin İdari Şartnamesi’nde “… Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKOKUL VE ORTAOKULLARA HAZIR ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI VE SERVİS İŞİ
b) Miktarı ve türü:
279000 TABLDOT YEMEK TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINARAK BELİRTİLEN SAATTE ÖĞRENCİLERİ SERVİS EDİLECEKTİR.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: YÜKLENİCİNİN MUTFAĞI VEYA İMALATHANESİNDE HAZIRLANAN YEMEK TAŞIMA MERKEZİ OKULLARDA SERVİS EDİLECEKTİR
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 33 - Sınır değer
33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
EK:
Sıra No
Açıklama
Birimi
Miktarı
1
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLK/ORTAOKUL HAZIR ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI VE SERVİS İŞİ
adet
279.000
 
Okas Kodu
Okas Açıklaması
55320000
Yemek servisi hizmetleri
55321000
Yemek hazırlama hizmetleri
düzenlemeleri yer almaktadır.
 
Teknik Şartname’de ilgili bölümlerde özetle “1. İhale Konusu iş aşağıda belirtilen tarihler arasında 180 (Yüzseksen ) iş günü olup, 14/09/2015 tarihinde başlayacak, 10/06/2016 tarihinde sona erecektir.
2. 2015-2016 Eğitim-öğretim yıl sonu olan 12/06/2015 tarihi sonuna kadar taşımalı ilköğretim kapsamına alınan 16 Taşıma Merkezi ilköğretim (İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu) okuluna taşınacak olan 1550 öğrenciye okulların belirleyeceği saatlerde öğle yemeği verilecektir.
3. Yemeğin taşınmasında, yemek servisinin yapılmasında, yemek sonrası temizlik hizmetlerinin yapılmasında görevlendirilecek personel yüklenici firma tarafından temin edilecek, bu hususta yapılacak tüm giderler  (Maaş, SSK pirimi, Vergi vb) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. …
12. Yüklenici tarafından, öğrencilere verilmek üzere yapılan yemeklerde meydana gelebilecek besin zehirlenmelerine karşı, yemek verilecek öğrenci sayısını kapsayacak şekilde Mesul Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. Öğrencilerin yedikleri yemekten meydana gelecek, her türlü olumsuzluktan kaynaklı tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yükleniciye aittir.
25. Yemek Dağıtımı süresince, gıdanın üretildiği ve yüklenici tarafından tasnifinin yapıldığı yerin, fenni muayenelerinin yanı sıra aylık üç aylık altı aylık ve yıllık bakım onarımlarının devamlı olarak yaptırılması ve bunu denetleme yükümlülüğü olanlara istenildiği zaman gösterilmesi.
28. Yemeklerin hazırlanmasında, sunulmasında besin değerinin korunmasında ve hijyene gerekli özen gösterilecektir taşımada termobaks kullanılacaktır. Yüklenici, yemekleri hazırladıktan sonra taşıma merkezi ilköğretim okullarına götürerek, okul yönetimince gösterilen mahalde öğrencilere servis yapacak, yemek yenen mahallin ve servis takımlarının temizliğini yaptıktan sonra okuldan ayrılacaktır.
30. Yemek artıklarının dökülmesi için çöp bidonları, çöp poşetleri yüklenici tarafından temin edilecek taşıma merkezi okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
32. Günlük verilecek menü bir bütün olarak öğrencilere poşet veya paket halinde toplu olarak verilecektir.
35. Yemek verilecek olan merkez okullar;
36. Örnek yemek dağıtım çizelgesi yukarıdaki listeye göre yapılacaktır. Yüklenici bu doğrultuda hazırlayacağı günlük yemek dağıtım çizelgesini yemek dağıtımına başlamadan önce aylık olarak planlanıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunacaktır. İlçe milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılabilir.
37. Aylık olarak düzenlenen yemek listesinde haftanın 5 günü sıcak yemek verilecektir.
38. GRAMAJLAR
Yemekler sunulan teknik şartnameye uygun olarak 1. sınıf kaliteli, TSE standartlarına uygun Tarım Bakanlığınca izinli üretilmiş (Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun) malzemeler  kullanacaktır.
Taşıma merkezi okullarımızda yemek hizmetini verecek yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar çıkartılacak yemek listeleri aşağıda verilmiştir. Ancak bu listede olmayan yemekler idare tarafından menüye yazıldığı takdirde yüklenici firma tarafından itiraz edilmeden yapılacaktır. Bu yemeklerde kullanılan gramajlar için verilen gramaj listesindeki benzer yemekler baz alınarak hazırlanır. Yemek yapımında uygulanacak gramajlar aşağıdaki listelerdeki miktarlar aynen uygulanacaktır.
Normal yemeklerin ihtiva edeceği malzemelerin (çiğ) olarak cins ve miktarlarını gösterir listedir.
40- Öğrencilere Sıcak yemek verilecektir. Yemeğin besin değeri/kalorisi hesaplanarak menü hazırlanacaktır. Sıcak yemek verilmeyen günlerde okullarda aşağıda açıklamalara göre yemek verilecektir.
Günlük verilecek Yemekler, aylık olarak planlanıp idarenin onayına sunulacaktır.
41- Öğrenci Sayısı 40 ın altında olan okullara sandviç ve ekmek arası verilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.
 
İdarenin 13.08.2015 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısını ve 1 aylık örnek yemek menüsünü 14.08.2015 tarihinde anılan istekliye gönderdiği görülmektedir. 13.08.2015 tarihli anılan yazıda özetle “12/08/2015 tarihinde yapılan 2015/87377 ihale kayıt no’lu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı ilkokul ve okullarındaki öğrencilerine verilecek öğle yemeği ihalesine vermiş olduğunuz teklif fiyatı ihale komisyonumuzca aşırı düşük fiyat teklifi olarak değerlendirilmiştir.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “…” denilmektedir. Buna göre vermiş olduğunuz teklifiniz için aşırı düşük fiyat açıklamanızı Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış olarak 19/08/2015 Çarşamba günü mesai bitim saati olan 17:00’a kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususu,” belirtilmektedir.
 
Anılan yazıyla birlikte gönderildiği anlaşılan “1 Aylık Örnek Yemek Menüsü”nde ise 4 hafta itibariyle günlerin karşısında yemek menüsüne yer verildiği görülmektedir.
 
Teknik Şartname’nin “Gramajlar” başlıklı 38’inci maddesinde “Normal yemeklerin ihtiva edeceği malzemelerin (çiğ) olarak cins ve miktarlarını gösterir listedir.” açıklamasının altında “Yemeğin Cinsi”, “Malzemenin Cinsi” ve “Miktarı (Öğün)” sütunları altında yemek cinslerine, anılan yemek cinslerinde kullanılacak malzeme cinslerine ve bu malzeme cinslerinin miktarlarına yer verildiği görülmekle birlikte, Teknik Şartname’de, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca yer verilmesi gereken asgari iki haftalık örnek menüye anılan Teknik Şartname’de yer verilmediği anlaşılmaktadır. Öte yandan idarenin aşırı düşük teklif sorgusu yazısıyla birlikte gönderdiği belirtilen “1 Aylık Örnek Yemek Menüsü” listesinde yer alan unsurlardan “mercimek yemeği, şehriye çorbası, kuskus makarna, ezogelin çorba, tavuk burger, üzüm hoşafı, tavuk yahni, barbunya yemeği, mantı ve yoğurt” unsurlarının anılan Teknik Şartname’nin yukarıda belirtilen “Gramajlar” başlıklı 38’inci maddesinde yer almadığı anlaşılmaktadır.
 
Yukarıda yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, idarenin Teknik Şartname’de örnek menü düzenlemesine yer vermediği ve bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği, öte yandan idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısıyla birlikte gönderdiği “1 Aylık Örnek Yemek Menüsü” listesinde yukarıda belirtilen bazı unsurların Teknik Şartname’nin “Gramajlar” başlıklı 38’inci maddesinde olmaması hususunun da mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte idarece Teknik Şartname’de gramaj bilgilerine yer verilen yemeklerden müteşekkil bir örnek menünün hazırlanması ve aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında bu menünün belirtilerek, teklifinin aşırı düşük olduğu belirlenen tüm isteklilerin tekrar aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının, Teknik Şartname’de gramaj bilgileri yer alan yemeklerden oluşturulacak bir örnek menü ile yeniden yapılması gerekmektedir.
 
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sınır değerin altında teklif sunan tüm isteklilerin Teknik Şartname’de gramaj bilgileri yer alan yemeklerden oluşturulacak bir örnek menü ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
 
Oyçokluğu ile karar verildi.

Danışmanlığını yaptığımız Ahmet BEYOĞLU firmasına KİK tarafından yapılan haksız uygulamayı İdare Mahkemesine dava açarak önledik.

Danışmanlığını yaptığımız Ahmet BEYOĞLU firmasına KİK tarafından yapılan haksız uygulamayı İdare Mahkemesi'ne dava açarak  önledik, KİK'in idareden kaynaklı hata yüzenden itiraz dilekçesini esastan görüşmemesi ve şeklen reddetmesinin mevzuata aykırı olduğu ve Ahmet BEYOĞLU'nun dilekçesinin esastan görüşülmesi şeklinde Mahkeme karar vermiştir.Mahkemenin Kararını aşağıda okuyabilirsiniz. www.kikuyusmazlikkararlari.com
 


Toplantı No: 2015/049
Gündem No: 49
Karar Tarihi: 19.08.2015
Karar No: 2015/MK-384
Şikayetçi:
 
Ahmet Beyoğlu (Beyoğlu Ticaret)

İhaleyi Yapan Daire:
 
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:
 
09.02.2015 / 11681

Başvuruya Konu İhale:
 
2014/141282 İhale Kayıt Numaralı "Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bağlı Kuruluşların 2015-2016-2017 Yıllarına Ait 36 Aylık Temizlik, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Bahçıvan, Veri İşletim Otomasyon Ve Ziyaretçi Danışma Yönlendirme Eleman Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
 


Karar:
 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 01.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bağlı Kuruluşların 2015-2016-2017 Yıllarına Ait 36 Aylık Temizlik, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Bahçıvan, Veri İşletim Otomasyon ve Ziyaretçi Danışma Yönlendirme Eleman Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Beyoğlu tarafından 09.01.2015 tarih ve 1409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuş ve Kurulca alınan 28.01.2015 tarihli ve 2015/UH.I-297 sayılı karar ile “Başvurunun reddine karar verilmiştir.
 
                          Daha sonra aynı başvuru sahibince  09.02.2015 tarih ve 11681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuş, başvurusu Kurul kararına itiraz olarak değerlendirilmiş ve Kurulca alınan  18.02.2015 tarihli ve 2015/UH.I-582 sayılı karar ile; “Başvurunun reddine karar verilmiştir.
Davacı Ahmet Beyoğlu tarafından  anılan Kurul kararlarının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen 26.06.2015 tarihli ve (E:2015/595, K: 2015/800) sayılı kararda “…Dava dosyasının incelenmesinden, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bağlı Kuruluşların 2015-2016-2017 yıllarına ait 36 aylık temizlik, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, bahçıvan, veri işletim otomasyon ve ziyaretçi danışma, yönlendirme elemanı hizmet alımı ihalesine katılan davacı firmanın, ihalede en avantajlı teklif sunan 3.istekli olduğu, ihale kararının kendisine tebliğinden sonra süresinde Yıldız Ay Temizlik/Yener Özdemir firması ile Kariyer Ltd. Şti.- Buzpak İş Ortaklığının pilot ortağı Kariyer Ltd. Şti.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 07.06.2014 tarihinde yapılan değişikliklerden sonra tekliflerin eşitliği halinde ihaleleri alabilmek için vergi matrahlarını usulsüz olarak değiştirdikleri, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine aykırı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.1.1’inci maddesinde EKAP üzerinde bulunan bilgilerin esas alınacağının belirtildiği, EKAP üzerinden kontrol yapılması durumunda bahse konu firmaların 2013 yılı sonunda düzenlenmiş olan ilk vergi matrahlarının görülebileceği, bu nedenle bahse konu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 1, 2, 3 ve 4’üncü kısımlarının firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddiasıyla davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 28/01/2015 tarih ve 2015/UH.I-297 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, 09/12/2014 tarihinde kesinleşen ihale kararının iadeli taahhütlü posta yoluyla davacıya gönderildiği, 12/12/2014 tarihinde tebliğ alındığı, 10 günlük başvuru süresi geçtikten sonra, 24/1/2014 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, davacınn bu kez ihaleyi yapan idareye başvurarak posta alındılarının kontrol edilmesini talep ettiği, idarenin de cevabi yazısında bir karışıklık olduğunu ve davacının tebellüğ tarihinin sehven 12/12/2014 olarak kayda girdiğini belirttiği, bunun üzerine bu yazıyla birlikte davacının yeniden Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunarak tebliğ aldığı tarihin 15/12/2014 olduğunu, dolayısıyla şikayet başvurusunun süresinde olduğunu belirterek yeniden karar alınmasını talep ettiği, bu kez dava konusu 18/02/2015 tarih ve 2015/UH.I-582 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile davacının itirazen şikayet başvurusunun, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, diğer yandan anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikayetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilerek başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
                 Dava konusu olayda, davacının ilk başvurusunun süresinde olduğunun sonradan ortaya çıkmış olduğu, buna ilişkin başvurusunun Kamu İhale Kurumu'nun aldığı 28/01/2015 tarih ve 2015/UH.I-297 sayılı kararının düzeltilerek yeniden değerlendirilmesi amaçlı olduğu, 2577 Sayılı Yasanın 11.maddesi gereğince, bu başvurunun idari işlemin kaldırılması, geri alınması veya değiştirilmesi amacıyla yapıldığı anlaşılmış dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.denilerek, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.
    
                 Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.
 
Öte yandan,  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin  esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
 
Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle;
 
            1- Kamu İhale Kurulunun 28.01.2015 tarihli ve 2015/UH.I-297 sayılı kararının ve 18.02.2015 tarihli ve 2015/UH.I-582 sayılı kararının iptaline,
                 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,
 
      
   Oybirliği ile karar verildi.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınan yapım işlerinde pursantaj oranları kullanılarak yeni birim fiyat oluşturulabilir mi? (Analiz)

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti" başlıklı 22. maddesinde "(1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.
(2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır:
a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.
ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.
(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir:
a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.
b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri."
(4) Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.
(5) Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.
6) İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz." hükümleri bulunmaktadır.
 
 
Sayıştay Temyiz Kurulunun 33232 tutanak no ve 17.05.2011 tarihli Kararına göre "Pursantaj oranları: işin iş programına uygun biçimde gerçekleştirilme seviyesinin ölçülmesinde ve toplam sözleşme bedelinin o gerçekleşmeye isabet eden yüzdesinin yükleniciye ödenmesinde kullanılacak itibari değerler niteliğinde olup, temsil ettikleri oranlar itibariyle işin gerçek karşılıklarını göstermemektedirler" şeklinde tanımlanmıştır. Yine Kamu İhale Kurulu'nun 05.06.2007 tarih ve 2007/DK.D-70 nolu düzenleyici kurul kararında ilerleme yüzdesiyle ilişkili olarak "4735 sayılı Kanun ve tip sözleşmenin yukarıya aktarılan hükümleri uyarınca; işin proje ve mahal listelerine dayalı olarak yapılması gerekmekte olup, ilerleme yüzdelerinin işin yapılmasına ilişkin bir dayanak oluşturma niteliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan ilerleme yüzdeleri, proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranında ödeme yapılacağını gösteren bir belgedir." şeklinde belirleme yapmıştır.
 
Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı üzere pursantaj oranları işin gerçek karşılıklarını göstermemekte, Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde hakediş ödemesinde bir yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Hatta bazı idarelerce isteklilerce yaklaşık maliyetin anlaşılamaması yada başka nedenlerle (yüklenicinin işi yarıda bırakması durumunda fazla ödeme yapmamak v.b) pursantaj oranları bilerek değiştirilmektedirler. Tüm bu yukarıdaki nedenlerden dolayı pursantaj oranının yaklaşık maliyete mükayese edilmesiyle o iş kalemine ait birim fiyatın bulunmasına imkan yoktur.
 
Yine Yüksek Fen Kurulunun 09.01.2014 tarih ve 2014/04 nolu kararında özetle "Yapımından vaz geçilen iş kalemleri ile yapımına karar verilen yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların, ön bölümde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Sözleşmesi eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde ön görülen usul ve esaslar doğrultusunda Sözleşmenin taraflarınca müştereken tespit edilmesinin gerektiği" şeklinde karar verilmiştir.
 
Yukarıdaki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesinde sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının hangi şekilde tespit edileceği ayrıntılı biçimde anlatılmış olup yukarıdaki yönetmelerin sırasıyla uygulanması ile birim fiyatın tespit edilmesi gerekmektedir.
 
İdarece, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesine uygun olarak birim fiyatların oluşturulmadığı durumumda yine Yapım İşleri Genel Şartnmaesinin 22. maddesinin 4. fıkrasına göre uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yüksek Fen Kuruluna durum bildirilir. Yüksek Fen Kurulunca alınan karar iki taraf içinde bağlayıcıdır.

4 Ağustos 2015 Salı

27.07.2015-02.08.2015 TARİHLERİ ARASINDA SİTEMİZE EKLENEN KİK KARARLARI

Tıbbi cihazların etiketleri üzerine imal ve sterilizasyon tarihinin bulunması gerektiğiyle ilgili teknik şartnamede yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
İsteklilerin sunduğu ticaret sicil gazetesinde şirketin ortaklarına ait hisse oranlarının bulunması zorunlu mudur?
Bilançonun veya eşdeğer belgelerin sunulmasının istenildiği ihalede, “KİK025.1/H” numaralı standart formlu "Bilanço Bilgileri Tablosu"nun sunulması yeterli midir?
B.III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği bir yapım işine B.I grubu işlere ait iş deneyim belgesi ile teklif verilebilir mi?
Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısına göre mi yoksa, 50 nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illerde çalıştırılacak personel sayısına göre mi hesaplama yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait bilanço ve ciroya ait belgeleri kullanabilir mi?
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda ortaklık durum belgesi sunulması gerekir mi?
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait iş deneyim belgesini hangi şartlarda kullanabilir?
Firmalar, faaliyet alanında bulunmayan ihalelere istekli olarak teklif verebilirler mi?
İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait olması gereken bilanço bilgileri tablosunun yerine iki ve üç önceki yıla ait bilanço bilgileri tablosunun sunulması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
Bir işin ikmal inşaatına ait (tamamlanmamış binanın tamamlanması işi)iş deneyim belgesi ile B/III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği işlere teklif verilebilir mi?
Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak TSE 12524 - Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenilebilir mi?
Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak hangi belgeler istenilebilir?
Yapım işinden elde edilen iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine teklif verilebilir mi?
Sözleşme aşamasında kimler için adli sicil kaydı istenilmelidir?
Adli sicil kaydında hangi suçlar bulunanlar Kamu İhalelerine katılamazlar?
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasını istekli tarafından sunulan katalogların teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle reddedebilir mi?

27.07.2015-02.08.2015 TARİHLERİ ARASINDA www.kikuyusmazlikkararlari.com SİTEMİZE EKLENEN KİK KARARLARI

Herhangi bir iş kalemi için Birim Fiyat Teklif Cetveli ile teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle çelişkili olması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
Yurtdışından alınan diplomaların Türkiye'deki bir ihalede iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için teklif kapsamında sunulması gereken denklik belgesi, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
Yurtdışından alınan diplomaların Türkiye'deki bir ihalede iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için denklik belgesinin de diplomayla beraber sunulması mı gerekir?
Açık ihale usulüyle yapılan "Geçici Kabul Eksik ve Kusurlu İmalatların Yapımı" işinin iptal olması durumunda, aynı ihale pazarlık usulü 21/b maddesine göre ihale edilebilir mi?
Açık ihale usulü ile yapılan bir ihalenin iptal edilerek pazarlık usulü (21/b) ile ihale edilmesi durumunda ilk ihaleye teklif veren firmaların bu ihaleye de davet edilmesi gerekir mi?
İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinden ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında yer almayan işlerin ayrıştırılarak değerlendirilmesi ile ilgili KİK kararı
“Zabıta destek hizmeti alımı” ihalesinde "Şoför Personelli Araç Kiralama İşleri" benzer iş olarak belirlenebilir mi?
400 işçinin çalıştırılacağı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde idarece ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılmayacağı şeklinde düzenleme yapılması ve dokümanın bu şekliyle kesinleşmesi durumunda, ihale bu düzenlemeye göre sonuçlandırılabilir mi?
Ayni olarak karşılanacak yol bedeli ve yol bedeli üzerinden hesaplanan % 4 sözleşme ve genel giderinin dahil edilerek asgari işçilik maliyeti hesaplanabilir mi?
İhale evraklarında herhangi bir imzası olmayan şirket müdürüne ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin ihale dosyası içerisinde sunulması gerekir mi?
İş deneyim belgeleriyle alakalı olarak ihaleyi yapan idare tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin, bilgi eksikliği kapsamında iş deneyim belgesini düzenleyen idareden mi yoksa belge sahibi istekliden mi istenilmesi gerekir?

1 Ağustos 2015 Cumartesi

Bilanço ve Ciro


Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait bilaço ve ciroya ait belgeleri kullanabilir mi?

Özürlü Personel

Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısına göre mi yoksa, 50 nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illerde çalıştırılacak personel sayısına göre mi hesaplama yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 12 inci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına yönelik davada Danıştay 13. Dairesi 11.03.2015 tarih ve 2014/3010 Esas Nolu karar ile Yönetmelik maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesini durdurmuştur.
 
Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı sonrasında 28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntem değiştirilerek özetle "Puanlama" sistemi getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler üzerinden değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir:
 
PUANLAMA SİSTEMİ
Hizmet alım ihalelerinde tekliflerin eşitliği halinde 28.07.2015 tarihinden itibaren  puanlama sistemi uygulanacaktır. Puanlama sistemini aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz:
 
1. Yükleniminde Bulunan İş Tutarı: İsteklinin veya isteklinin en az %51 hiseye sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın  ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşme bedeli yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan verilecektir. İsteklinin veya ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın imzaladığı ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisindeki sözleşmelerin toplamı yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katına kadar ise  1 puan verilecektir. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.
 
 1. Karşılaştırmada idareyle imzalanan toplam sözleşme bedeli kabul edilecek olup, iş artış ve eksilişleri bu kapsamda ele alınmayacaktır.
 2. Yönetmelikte 4735 sayılı kanun kapsamında sözleşmelerden bahsedildiği için doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan alımlar çerçevesinde imzalanan sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 3. Sözleşmenin devri halinde, sözleşmeyi devir eden veya devir alan kişilerin sözleşme imzalamayanlar açısından nasıl ele alınacağı tereddüt konusudur.
 4. İsteklinin imzalamış olduğu sözleşme tutarının hesabında, sadece hizmet alımları değil, yapım işleri ve mal alımları sözleşmeleri de dahil edilecektir.
 5. Sözleşme tutarının hesabında EKAP verileri esas  alınacağından dolayı, idarelerin sözleşme bilgilerini EKAP'a zamanında bildirmeleri önem arz etmektedir.
 6. İhaleye iş ortaklığı (ortak girişim) olarak katılma hallerinde, iş ortaklıklarında, tüm ortakların  imzaladığı sözleşmelerin toplamı üzerinden değerlendirme yapılacak olup, sözleşme toplamının yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan, yaklaşık maliyet ile yaklaşık maliyetin 2 katı arasında olması durumunda 1 puan verilecek, yaklaşık maliyetin 2 katından fazla olması durumunda ise puan verilmeyecektir.
 
2. İsteklilerin Ticaret Odasına Kayıtlı Olması: İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.
 
 1. Yönetmelikte isteklinin ticari merkezi ifadesi kullanılmakta olup, şube veya acentelerin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde olması durumunda puan alınamayacaktır.
 2. İhaleyi yapan idarenin mülki sınırları ifadesinin  il sınırları olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada, aynı il sınırları içerisinde ancak faklı ilçelerde ticari merkezleri bulunan isteklilere 1 puan verilecektir.
 3. İdarelerin birden fazla ili kapsayacak ihale yapması halinde, ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde ticari merkezi olan firmalara mı yoksa sözleşmenin uygulandığı ilde ticari merkezi olan firmalara mı puan verileceği net değildir. Örneğin Trabzon ilinde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Bölge sorumluluğundaki Gümüşhane, Rize, Artvin illerini kapsayan merkezi bir ihale yapması durumunda ticari merkezi hangi ilde bulunan firmalara puan verileceği hususu net değildir.
 4. İhaleye iş ortaklığı (ortak girişim) olarak katılma hallerinde bütün ortakların ihaleyi yapan idarenin mülki sınırları içerisinde bulunması şart olup, bu şartın sağlanamaması halinde, İş ortaklığına (ortak girişim) puan verilmeyecektir.
 5. Ticari Merkezin Tespitinde oda kayıt belgesi esas alınacak ve bu belgeye göre puan verilecektir. Ancak; İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.
 
3. İhaleyi Yapan İdareye Karşı yüklenimde bulunması: ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilecektir.
 
 1. Bu düzenleme sadece hizmet işlerini (Personel çalıştırılmasına dayalı yada personel çalıştırılmasına dayalı olmayan) kapsamakta olup, mal alımları ve yapım işleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 2. Yönetmelikte ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu ifadesine yer verilmiş olmasından dolayı, doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan hizmet alımı ile de idareye karşı yüklenimde bulunan ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olan firmalar da 1 puan alacaklardır.
 3. İlan tarihinden geriye doğru 2 yılın daha öncesi dönemlerine ilişkin, idareye karşı yüklenimde bulunan ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece yapılan tespit puan verilmesine engel olmayacaktır.
 4. İhaleye katılan isteklinin en az %51 hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması halinde, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın işçi ücretlerini tam ve zamanında ödeyip ödemediği kontrol edilecektir.
 5. İhaleyi yapan idareden daha önce hizmet işi almamış olan firmalara da  bu kapsamda 1 puan verilecektir.
 6. İş ortaklığı (ortak girişim) olarak ihaleye katılma hallerinde, İş ortaklığı (ortak girişim) oluşturan bütün ortakların bu kriteri sağlaması zorunlu olup, İş ortaklığı (ortak girişim) oluşturan ortaklardan bir tanesinin son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunması ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmış olması durumunda İş ortaklığına (ortak girişim) puan verilmeyecektir.
 7. Yönetmelikte bulunan İhaleyi yapan idare hükmünden ilgili Genel Müdürlüğe yada Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün idarelerin mi anlaşılması gerektiği yoksa sadece o idarenin mi anlaşılması gerektiği hususu net değildir. Örneğin aynı örnekten yola çıkarsak Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Rize il müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleye katılan ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Artvin İl Müdürlüğüne son 2 yıl içinde yüklenimde bulunması ve bu idare tarafından işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tutanak tutulması halinde bu istekliye puan verilip verilmeyeceği konusu açık değildir.
 
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teklifleri eşit olan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur.
 
 1. Puanlama yapılması halinde en yüksek puanı alacak kişiye ihale verilecek ve bu puan da en fazla 4 olabilecektir.
 2. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımı zorunlu değildir.
 3. Kura işlemi sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.
 4. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.
 5. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır. Bu durumda kura çekimi aynı şekilde yapılacaktır.
 
ÖRNEKLE KONUNUN AÇIKLANMASI
Ankara İlinde Gazi Üniversitesi'nin yaptığı bir ihalede yaklaşık maliyet 500.000 TL ve ilan tarihi 01.08.2015 olsun.
 1. Ticari Merkezi 2012 yılından beri Samsun İlinde olan A firması bu ihaleye firmasına ait iş deneyim belgesi ile teklif vermiş olup, ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde toplam 700.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Ayrıca Gazi üniversitesine daha önce hiç yüklenimde bulunmamaıştır.
 2. Ticari Merkezi 2010 yılından beri Ankara İlinde Olan B firması ise %100 hisesine sahip ortağına ait iş bitime belgesi ile ihaleye girmiş olup ortağı bugüne kadar hiç bir idare ile sözleşme imzalamammıştır.
 3. Ticari Merkezi Eylül 2015 tarihinden beri Ankara İlinde olan C firması ise firmasına ait iş deneyim belgesi ile ihaleye katılmış olup Gazi Üniversitesi de dahil olmak üzere son iki yıl içinde toplam 1.000.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır. ayrıca C firması 2014 yılında Gazi Üniversitesine yaptığı hizmet işi sırasında personelin maaşlarını zamanında ödemediği için idare tarafından uyarı yazı yazılmıştır.
 4. Ticari Merkezi 2013 yılından beri Ankara ilinde bulunan  D firması ile, Ticari Merkezi 2011 yılından beri Samsun ilinde bulunan E firmasının yapmış olduğu C&D İş ortaklığı bu ihaleye firmalarına ait iş deneyim belgeleri ile ihaleye teklif vermiş olup, C firması son iki yıl içinde 500.000 TL D firması ise 600.000 TL sözleşme imzalamış olup her iki firmada Gazi üniversitesine daha ön hiç yüklenimde bulunmamışlardır.
 
Bu 4 firmanın ihalede verdikleri tekliflerin eşit olduğu durumlarda en avantajlı teklifin belirlenmesi için yapılacak puanlamada;
A firması: Toplam imzaladığı sözleşme Tutarı yaklaşık maliyet ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olduğundan bu kısımdan 1 puan, Gazi Üniversitesine hiç yüklenimde bulunmadığından bu kısımdan 1 puan alır, ticari merkezi Ankara ilinde olmadığından bu kısımdan puan alamaz ve toplamda 2 Puan alır.
B Firması:İş deneyim belgesini kullandığı ortağı herhangi bir sözleşme imzalamadığı için bu sımdan 2 puan, Ticari Merkezi son bir yıldır Ankara ilinde olduğundan 1 puan ve Gazi Üniversitesinden daha önce hiç yüklenimde bulunmadığından bu kısımdan da 1 paun alır, toplamda 4 puan alır.
C Firması:Toplamda imzaladığı sözleşme tutarı (1.000.000 TL) yaklaşık maliyet (500.000 TL) ile yaklaşık maliyetin 2 katı (1.000.000 TL) arasında olduğu için bu kısımdan 1 puan alır, Ticari Merkezi ilan tarihinden geriye doğru son 1 yıldır Anakara İlinde olmadığndan bu kısımdan puan alamaz, yine Gazi üniversitesine yaptığı iş sırasından işçilerin ücretlerini zamanında yatırmadığı için bu kısımdan da puan alamaz, toplamda 1 puan alır.
D&E İş Ortaklığı:İş ortaklığına ait firmalardan birinin Ticari Merkezi Ankara İli olmadığı için bu kısımdan puan alamaz, iş ortaklığını oluşturan D ve E firmalarının imzaladığı toplam sözleşme bedeli (1.100.000 TL) yaklaşık maliyetin 2 katından fazla olduğu için bu kısımdan da puan alamaz, Gazi üniversitesine hiç iş yapmadığı için 1 puan alır ve toplamda 1 puan alır.
 
Bu durumda ihalede en avantajlı teklif  en fazla puan alan (4 puan) B firması ve 2. en vantajlı teklif ise A firması olarak belirlenir.
 
YENİ DÜZENLEMELER İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
28.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile iş ortaklığı (ortak girişim) artık desteklenmemektedir. Bu düzenlemeler  ihalelere firmaların tek başına girmesi yönünde yapılmıştır. Düzenlemeler ile firmaların faaliyet alanlarının sadeleştirilmesi, çok fazla alanda faaliyette bulunmaması arzu edilmektedir. Düzenlemeler ile yerel firmaların korunması, küçük firmaların orta ölçekli firma nispetinde büyümesi amaç edinilmektedir.
 
YENİ SİSTEMDE FİRMALAR NASIL İHALE ALABİLİRLER?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin eşit olması artık kaçınılmaz sonuç gibi gözükmektedir. Bu hallerde ihaleyi alabilmek için yüksek puan alınması gerekmektedir.
Bakıldığı zaman ihalenin yapıldığı ilde iştigal eden ve uhdesinde girdiği ihaleden daha büyük bir iş olmayan bir firmanın o ihaleden 4 puan alması kesin gibidir.
 
Bu durumda; özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesini almak için İşçilik hesaplama modülü ile hesaplanan ve asgari işçilik tutarına eşit teklif atmak, uhdesinde bulunan işlerin tutarından daha büyük ve şirketin merkezinde bulunan bir idarenin yaptığı ihaleye girmek ve işçilere ödemeleri zamanında yapmak yeterlidir.
 
İhalenin yapıldığı ilde ticari faaliyetlerini sürdürmeyen firmaların yeni sistemde ihale almaları zor olduğundan firma sahipleri bir kaç ilde yeni firmalar kurarak bu firmalar ile (1 yıl sonra) o ildeki ihalelere girip ihaleleri alma şansı çok daha fazladır.