4 Ağustos 2015 Salı

27.07.2015-02.08.2015 TARİHLERİ ARASINDA SİTEMİZE EKLENEN KİK KARARLARI

Tıbbi cihazların etiketleri üzerine imal ve sterilizasyon tarihinin bulunması gerektiğiyle ilgili teknik şartnamede yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
İsteklilerin sunduğu ticaret sicil gazetesinde şirketin ortaklarına ait hisse oranlarının bulunması zorunlu mudur?
Bilançonun veya eşdeğer belgelerin sunulmasının istenildiği ihalede, “KİK025.1/H” numaralı standart formlu "Bilanço Bilgileri Tablosu"nun sunulması yeterli midir?
B.III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği bir yapım işine B.I grubu işlere ait iş deneyim belgesi ile teklif verilebilir mi?
Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısına göre mi yoksa, 50 nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illerde çalıştırılacak personel sayısına göre mi hesaplama yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait bilanço ve ciroya ait belgeleri kullanabilir mi?
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda ortaklık durum belgesi sunulması gerekir mi?
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait iş deneyim belgesini hangi şartlarda kullanabilir?
Firmalar, faaliyet alanında bulunmayan ihalelere istekli olarak teklif verebilirler mi?
İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait olması gereken bilanço bilgileri tablosunun yerine iki ve üç önceki yıla ait bilanço bilgileri tablosunun sunulması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
Bir işin ikmal inşaatına ait (tamamlanmamış binanın tamamlanması işi)iş deneyim belgesi ile B/III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği işlere teklif verilebilir mi?
Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak TSE 12524 - Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenilebilir mi?
Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak hangi belgeler istenilebilir?
Yapım işinden elde edilen iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine teklif verilebilir mi?
Sözleşme aşamasında kimler için adli sicil kaydı istenilmelidir?
Adli sicil kaydında hangi suçlar bulunanlar Kamu İhalelerine katılamazlar?
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasını istekli tarafından sunulan katalogların teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle reddedebilir mi?

27.07.2015-02.08.2015 TARİHLERİ ARASINDA www.kikuyusmazlikkararlari.com SİTEMİZE EKLENEN KİK KARARLARI

Herhangi bir iş kalemi için Birim Fiyat Teklif Cetveli ile teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle çelişkili olması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
Yurtdışından alınan diplomaların Türkiye'deki bir ihalede iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için teklif kapsamında sunulması gereken denklik belgesi, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
Yurtdışından alınan diplomaların Türkiye'deki bir ihalede iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için denklik belgesinin de diplomayla beraber sunulması mı gerekir?
Açık ihale usulüyle yapılan "Geçici Kabul Eksik ve Kusurlu İmalatların Yapımı" işinin iptal olması durumunda, aynı ihale pazarlık usulü 21/b maddesine göre ihale edilebilir mi?
Açık ihale usulü ile yapılan bir ihalenin iptal edilerek pazarlık usulü (21/b) ile ihale edilmesi durumunda ilk ihaleye teklif veren firmaların bu ihaleye de davet edilmesi gerekir mi?
İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinden ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında yer almayan işlerin ayrıştırılarak değerlendirilmesi ile ilgili KİK kararı
“Zabıta destek hizmeti alımı” ihalesinde "Şoför Personelli Araç Kiralama İşleri" benzer iş olarak belirlenebilir mi?
400 işçinin çalıştırılacağı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde idarece ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılmayacağı şeklinde düzenleme yapılması ve dokümanın bu şekliyle kesinleşmesi durumunda, ihale bu düzenlemeye göre sonuçlandırılabilir mi?
Ayni olarak karşılanacak yol bedeli ve yol bedeli üzerinden hesaplanan % 4 sözleşme ve genel giderinin dahil edilerek asgari işçilik maliyeti hesaplanabilir mi?
İhale evraklarında herhangi bir imzası olmayan şirket müdürüne ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin ihale dosyası içerisinde sunulması gerekir mi?
İş deneyim belgeleriyle alakalı olarak ihaleyi yapan idare tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin, bilgi eksikliği kapsamında iş deneyim belgesini düzenleyen idareden mi yoksa belge sahibi istekliden mi istenilmesi gerekir?

1 Ağustos 2015 Cumartesi

Bilanço ve Ciro


Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait bilaço ve ciroya ait belgeleri kullanabilir mi?

Özürlü Personel

Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısına göre mi yoksa, 50 nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illerde çalıştırılacak personel sayısına göre mi hesaplama yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 12 inci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına yönelik davada Danıştay 13. Dairesi 11.03.2015 tarih ve 2014/3010 Esas Nolu karar ile Yönetmelik maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesini durdurmuştur.
 
Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı sonrasında 28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntem değiştirilerek özetle "Puanlama" sistemi getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler üzerinden değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir:
 
PUANLAMA SİSTEMİ
Hizmet alım ihalelerinde tekliflerin eşitliği halinde 28.07.2015 tarihinden itibaren  puanlama sistemi uygulanacaktır. Puanlama sistemini aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz:
 
1. Yükleniminde Bulunan İş Tutarı: İsteklinin veya isteklinin en az %51 hiseye sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın  ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşme bedeli yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan verilecektir. İsteklinin veya ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın imzaladığı ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisindeki sözleşmelerin toplamı yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katına kadar ise  1 puan verilecektir. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.
 
 1. Karşılaştırmada idareyle imzalanan toplam sözleşme bedeli kabul edilecek olup, iş artış ve eksilişleri bu kapsamda ele alınmayacaktır.
 2. Yönetmelikte 4735 sayılı kanun kapsamında sözleşmelerden bahsedildiği için doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan alımlar çerçevesinde imzalanan sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 3. Sözleşmenin devri halinde, sözleşmeyi devir eden veya devir alan kişilerin sözleşme imzalamayanlar açısından nasıl ele alınacağı tereddüt konusudur.
 4. İsteklinin imzalamış olduğu sözleşme tutarının hesabında, sadece hizmet alımları değil, yapım işleri ve mal alımları sözleşmeleri de dahil edilecektir.
 5. Sözleşme tutarının hesabında EKAP verileri esas  alınacağından dolayı, idarelerin sözleşme bilgilerini EKAP'a zamanında bildirmeleri önem arz etmektedir.
 6. İhaleye iş ortaklığı (ortak girişim) olarak katılma hallerinde, iş ortaklıklarında, tüm ortakların  imzaladığı sözleşmelerin toplamı üzerinden değerlendirme yapılacak olup, sözleşme toplamının yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan, yaklaşık maliyet ile yaklaşık maliyetin 2 katı arasında olması durumunda 1 puan verilecek, yaklaşık maliyetin 2 katından fazla olması durumunda ise puan verilmeyecektir.
 
2. İsteklilerin Ticaret Odasına Kayıtlı Olması: İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.
 
 1. Yönetmelikte isteklinin ticari merkezi ifadesi kullanılmakta olup, şube veya acentelerin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde olması durumunda puan alınamayacaktır.
 2. İhaleyi yapan idarenin mülki sınırları ifadesinin  il sınırları olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada, aynı il sınırları içerisinde ancak faklı ilçelerde ticari merkezleri bulunan isteklilere 1 puan verilecektir.
 3. İdarelerin birden fazla ili kapsayacak ihale yapması halinde, ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde ticari merkezi olan firmalara mı yoksa sözleşmenin uygulandığı ilde ticari merkezi olan firmalara mı puan verileceği net değildir. Örneğin Trabzon ilinde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Bölge sorumluluğundaki Gümüşhane, Rize, Artvin illerini kapsayan merkezi bir ihale yapması durumunda ticari merkezi hangi ilde bulunan firmalara puan verileceği hususu net değildir.
 4. İhaleye iş ortaklığı (ortak girişim) olarak katılma hallerinde bütün ortakların ihaleyi yapan idarenin mülki sınırları içerisinde bulunması şart olup, bu şartın sağlanamaması halinde, İş ortaklığına (ortak girişim) puan verilmeyecektir.
 5. Ticari Merkezin Tespitinde oda kayıt belgesi esas alınacak ve bu belgeye göre puan verilecektir. Ancak; İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.
 
3. İhaleyi Yapan İdareye Karşı yüklenimde bulunması: ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilecektir.
 
 1. Bu düzenleme sadece hizmet işlerini (Personel çalıştırılmasına dayalı yada personel çalıştırılmasına dayalı olmayan) kapsamakta olup, mal alımları ve yapım işleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 2. Yönetmelikte ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu ifadesine yer verilmiş olmasından dolayı, doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan hizmet alımı ile de idareye karşı yüklenimde bulunan ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olan firmalar da 1 puan alacaklardır.
 3. İlan tarihinden geriye doğru 2 yılın daha öncesi dönemlerine ilişkin, idareye karşı yüklenimde bulunan ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece yapılan tespit puan verilmesine engel olmayacaktır.
 4. İhaleye katılan isteklinin en az %51 hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması halinde, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın işçi ücretlerini tam ve zamanında ödeyip ödemediği kontrol edilecektir.
 5. İhaleyi yapan idareden daha önce hizmet işi almamış olan firmalara da  bu kapsamda 1 puan verilecektir.
 6. İş ortaklığı (ortak girişim) olarak ihaleye katılma hallerinde, İş ortaklığı (ortak girişim) oluşturan bütün ortakların bu kriteri sağlaması zorunlu olup, İş ortaklığı (ortak girişim) oluşturan ortaklardan bir tanesinin son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunması ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmış olması durumunda İş ortaklığına (ortak girişim) puan verilmeyecektir.
 7. Yönetmelikte bulunan İhaleyi yapan idare hükmünden ilgili Genel Müdürlüğe yada Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün idarelerin mi anlaşılması gerektiği yoksa sadece o idarenin mi anlaşılması gerektiği hususu net değildir. Örneğin aynı örnekten yola çıkarsak Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Rize il müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleye katılan ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Artvin İl Müdürlüğüne son 2 yıl içinde yüklenimde bulunması ve bu idare tarafından işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tutanak tutulması halinde bu istekliye puan verilip verilmeyeceği konusu açık değildir.
 
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teklifleri eşit olan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur.
 
 1. Puanlama yapılması halinde en yüksek puanı alacak kişiye ihale verilecek ve bu puan da en fazla 4 olabilecektir.
 2. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımı zorunlu değildir.
 3. Kura işlemi sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.
 4. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.
 5. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır. Bu durumda kura çekimi aynı şekilde yapılacaktır.
 
ÖRNEKLE KONUNUN AÇIKLANMASI
Ankara İlinde Gazi Üniversitesi'nin yaptığı bir ihalede yaklaşık maliyet 500.000 TL ve ilan tarihi 01.08.2015 olsun.
 1. Ticari Merkezi 2012 yılından beri Samsun İlinde olan A firması bu ihaleye firmasına ait iş deneyim belgesi ile teklif vermiş olup, ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde toplam 700.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Ayrıca Gazi üniversitesine daha önce hiç yüklenimde bulunmamaıştır.
 2. Ticari Merkezi 2010 yılından beri Ankara İlinde Olan B firması ise %100 hisesine sahip ortağına ait iş bitime belgesi ile ihaleye girmiş olup ortağı bugüne kadar hiç bir idare ile sözleşme imzalamammıştır.
 3. Ticari Merkezi Eylül 2015 tarihinden beri Ankara İlinde olan C firması ise firmasına ait iş deneyim belgesi ile ihaleye katılmış olup Gazi Üniversitesi de dahil olmak üzere son iki yıl içinde toplam 1.000.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır. ayrıca C firması 2014 yılında Gazi Üniversitesine yaptığı hizmet işi sırasında personelin maaşlarını zamanında ödemediği için idare tarafından uyarı yazı yazılmıştır.
 4. Ticari Merkezi 2013 yılından beri Ankara ilinde bulunan  D firması ile, Ticari Merkezi 2011 yılından beri Samsun ilinde bulunan E firmasının yapmış olduğu C&D İş ortaklığı bu ihaleye firmalarına ait iş deneyim belgeleri ile ihaleye teklif vermiş olup, C firması son iki yıl içinde 500.000 TL D firması ise 600.000 TL sözleşme imzalamış olup her iki firmada Gazi üniversitesine daha ön hiç yüklenimde bulunmamışlardır.
 
Bu 4 firmanın ihalede verdikleri tekliflerin eşit olduğu durumlarda en avantajlı teklifin belirlenmesi için yapılacak puanlamada;
A firması: Toplam imzaladığı sözleşme Tutarı yaklaşık maliyet ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olduğundan bu kısımdan 1 puan, Gazi Üniversitesine hiç yüklenimde bulunmadığından bu kısımdan 1 puan alır, ticari merkezi Ankara ilinde olmadığından bu kısımdan puan alamaz ve toplamda 2 Puan alır.
B Firması:İş deneyim belgesini kullandığı ortağı herhangi bir sözleşme imzalamadığı için bu sımdan 2 puan, Ticari Merkezi son bir yıldır Ankara ilinde olduğundan 1 puan ve Gazi Üniversitesinden daha önce hiç yüklenimde bulunmadığından bu kısımdan da 1 paun alır, toplamda 4 puan alır.
C Firması:Toplamda imzaladığı sözleşme tutarı (1.000.000 TL) yaklaşık maliyet (500.000 TL) ile yaklaşık maliyetin 2 katı (1.000.000 TL) arasında olduğu için bu kısımdan 1 puan alır, Ticari Merkezi ilan tarihinden geriye doğru son 1 yıldır Anakara İlinde olmadığndan bu kısımdan puan alamaz, yine Gazi üniversitesine yaptığı iş sırasından işçilerin ücretlerini zamanında yatırmadığı için bu kısımdan da puan alamaz, toplamda 1 puan alır.
D&E İş Ortaklığı:İş ortaklığına ait firmalardan birinin Ticari Merkezi Ankara İli olmadığı için bu kısımdan puan alamaz, iş ortaklığını oluşturan D ve E firmalarının imzaladığı toplam sözleşme bedeli (1.100.000 TL) yaklaşık maliyetin 2 katından fazla olduğu için bu kısımdan da puan alamaz, Gazi üniversitesine hiç iş yapmadığı için 1 puan alır ve toplamda 1 puan alır.
 
Bu durumda ihalede en avantajlı teklif  en fazla puan alan (4 puan) B firması ve 2. en vantajlı teklif ise A firması olarak belirlenir.
 
YENİ DÜZENLEMELER İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
28.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile iş ortaklığı (ortak girişim) artık desteklenmemektedir. Bu düzenlemeler  ihalelere firmaların tek başına girmesi yönünde yapılmıştır. Düzenlemeler ile firmaların faaliyet alanlarının sadeleştirilmesi, çok fazla alanda faaliyette bulunmaması arzu edilmektedir. Düzenlemeler ile yerel firmaların korunması, küçük firmaların orta ölçekli firma nispetinde büyümesi amaç edinilmektedir.
 
YENİ SİSTEMDE FİRMALAR NASIL İHALE ALABİLİRLER?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin eşit olması artık kaçınılmaz sonuç gibi gözükmektedir. Bu hallerde ihaleyi alabilmek için yüksek puan alınması gerekmektedir.
Bakıldığı zaman ihalenin yapıldığı ilde iştigal eden ve uhdesinde girdiği ihaleden daha büyük bir iş olmayan bir firmanın o ihaleden 4 puan alması kesin gibidir.
 
Bu durumda; özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesini almak için İşçilik hesaplama modülü ile hesaplanan ve asgari işçilik tutarına eşit teklif atmak, uhdesinde bulunan işlerin tutarından daha büyük ve şirketin merkezinde bulunan bir idarenin yaptığı ihaleye girmek ve işçilere ödemeleri zamanında yapmak yeterlidir.
 
İhalenin yapıldığı ilde ticari faaliyetlerini sürdürmeyen firmaların yeni sistemde ihale almaları zor olduğundan firma sahipleri bir kaç ilde yeni firmalar kurarak bu firmalar ile (1 yıl sonra) o ildeki ihalelere girip ihaleleri alma şansı çok daha fazladır.
 

5 Nisan 2015 Pazar

Teklif Cetveli

İsteklilerin teklif cetvelinde bazı iş kalemlerine çok düşük bazı iş kalemlerine ise çok yüksek birim fiyat öngörmesi durumunda bu isteklinin teklifi değerlendirme dışında bırakılabilir mi?

Yuvarlama

Birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra üç basamaklı olarak verilen miktarların istekli tarafından teklif cetvelinde iki basamağa yuvarlanarak yazılması; ancak birim fiyat ve miktarların çarpımı işleminde, üç basamaklı miktarları esas alması aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi? (Danıştay Kararı)

Teklif Mektubu

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalede (2) iki sayfadan oluşan başvuru mektubunun sadece son sayfasının imzalanması mevzuata uygun mudur?

Kesin teminat

İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda, isteklilerden hangi oranda kesin teminat alınır ve oran hangi rakam üzerinden hesaplanır?

Sınır değer

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, idarenin sınır değeri toplam yaklaşık maliyeten firma karı olarak belirlenen tutarı düşerek belirlemesi mevzuata uygun mudur?

Aşırı Düşük Teklif

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, toplam yaklaşık maliyeten firma karı olarak belirlenen tutarın düşülerek bu tutarın altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak belirlemesi mevzuata uygun mudur?

Asgari işçilik

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, teklifi asgari işçilik maliyetinin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif savunması istenilerek ihale sonuçlandırılabilir mi?

Birim Fiyat teklif Cetveli

İdarenin Excel ortamında maliyet kalemlerine yönelik oluşturduğu ve EKAP’a yüklemiş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin bulunması durumunda, EKAP’da standart formlar arasında bulunan ve tek kalemden oluşan birim fiyat teklif cetveli kullanılabilir mi?

2 Ocak 2015 Cuma

01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren İhale mevzutındaki değişiklikler hakkında duyuru

        07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin EKAP’a kayıt zorunluluğu ve tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler ve bazı standart formlarda değişiklik yapılmıştır.
7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
 • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
 • Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,
EKAP’a kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.
 
        Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler 1/1/2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.
İhalelerde rekabet ve eşit muamele ilkesinin zedelenmemesi ve ihaleye katılmak isteyenlerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için EKAP’a kayıtlı bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin
 
        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yetki/IstekliKaydi.aspx linki üzerinden “İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’ı Kullanımına İlişkin Protokol”ü oluşturup imzalayarak eki belgeler ile birlikte Kamu İhale Kurumuna göndermesi,
 
        07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 1/1/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.
 
        07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat hükümlerine göre bazı standart formlar değiştirilmiş olup, değiştirilen standart formların son halleri aşağıda verilmiştir.