2 Ocak 2015 Cuma

01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren İhale mevzutındaki değişiklikler hakkında duyuru

        07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin EKAP’a kayıt zorunluluğu ve tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler ve bazı standart formlarda değişiklik yapılmıştır.
7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
  • Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,
EKAP’a kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.
 
        Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler 1/1/2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.
İhalelerde rekabet ve eşit muamele ilkesinin zedelenmemesi ve ihaleye katılmak isteyenlerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için EKAP’a kayıtlı bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin
 
        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yetki/IstekliKaydi.aspx linki üzerinden “İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’ı Kullanımına İlişkin Protokol”ü oluşturup imzalayarak eki belgeler ile birlikte Kamu İhale Kurumuna göndermesi,
 
        07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 1/1/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.
 
        07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat hükümlerine göre bazı standart formlar değiştirilmiş olup, değiştirilen standart formların son halleri aşağıda verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Aralık 2014 Pazar

Hakedişler

Geçici kabulden önce ara hakedişlerde yükleniciye yapılan fazla ödeme kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Teklif Geçerlilik Süresi

Teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi esasa etki eden bir aykırılık mıdır? Bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? (Sayıştay Kararı)

Hakedişler

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin ihale dokümanında; yüklenicinin son hakedişini almadan personelin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişkilerini keseceği ve bunu idareye banka dekontları, banka kayıtları ve gerekli diğer yazılı evraklarla belgeleyeceği şeklinde yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?

Aşırı Düşük Teklif

Herhangi bir iş kalemine katsayı ile bağlı olan ve isteklilerce direkt olarak bir fiyat belirlenemeyen iş kalemleri için aşırı düşük teklif savunması sunulması gerekir mi?

Özürlü Personel

Toplamda 50 işçiden fazla ancak aynı il sınırları içinde 50 işçiden daha az sayıda işçinin çalıştırılması öngörülen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, idarenin özürlü ve eski yükümlü işçilerin çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapması gerekir mi?

Aşırı Düşük Teklif

Aşırı düşük teklif savunması sırasında yetkili bayi tarafından sunulan bir belgenin ayrıca meslek mensubu tarafından imzalanmasına ve belgeyi imzalayan kişinin de yetkili olduğuna dair imza sirküleri sunmasına gerek var mdır?

Rekabet


 


Onbir (11) isteklinin teklif sunduğu ve beş (5) adet teklifin geçerli olarak kabul ediği bir ihalede tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın olması ve (en düşük teklif yaklaşık maliyetin %98,7’si) rekabet şartlarının oluşmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?


5 Ekim 2014 Pazar

Teminat Mektubu

Teminat mektuplarının verildiği iş dışında başka bir nedenle haczi mümkün müdür? (Yargıtay Kararı)

İhalelere Katılamayacaklar


Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilen kişiler ihalelere katılabilirler mi? (Danıştay Kararı)

Danıştay Kararı

Kamu İhale Kurulunun (KİK) geçici teminatın irad kaydedilmesi ve ihaleden yasaklanmasına karar verme yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı)

İş Eksilişi

Anahtar teslim götürü bedel ihale edilen işlerde, iş eksilişi yapılacak imalatların bedeli nasıl hesaplanmalıdır? (Sayıştay Kararı)

Haakedişler

Daha sonra hak iddia edebilmek için yüklenicilerin hakedişlere hangi yöntemleri izleyerek itiraz etmeleri gerekir? (yargıtay Kararı)

Fiyat Avantajı

Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması gerekir mi?

Taşımacılık Yetki Belgesi

Taşımacılık yetki belgesine sahip firmalar ile sözleşme imzalayarak, bu firmaların yetki belgeleri ile ihalelere teklif verilebilir mi?