5 Ekim 2014 Pazar

Teminat Mektubu

Teminat mektuplarının verildiği iş dışında başka bir nedenle haczi mümkün müdür? (Yargıtay Kararı)

İhalelere Katılamayacaklar


Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilen kişiler ihalelere katılabilirler mi? (Danıştay Kararı)

Danıştay Kararı

Kamu İhale Kurulunun (KİK) geçici teminatın irad kaydedilmesi ve ihaleden yasaklanmasına karar verme yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı)

İş Eksilişi

Anahtar teslim götürü bedel ihale edilen işlerde, iş eksilişi yapılacak imalatların bedeli nasıl hesaplanmalıdır? (Sayıştay Kararı)

Haakedişler

Daha sonra hak iddia edebilmek için yüklenicilerin hakedişlere hangi yöntemleri izleyerek itiraz etmeleri gerekir? (yargıtay Kararı)

Fiyat Avantajı

Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması gerekir mi?

Taşımacılık Yetki Belgesi

Taşımacılık yetki belgesine sahip firmalar ile sözleşme imzalayarak, bu firmaların yetki belgeleri ile ihalelere teklif verilebilir mi?

Taşımacılık

Araç sahipleri ile taşımacılık yetki belgesi sahipleri arasında yapılacak araç sözleşmesi ile yetki belgesi sahipleri tarafından bu araçlar kullanılabilir mi?

Sözleşmenin Feshi

İşin gerçekleştirilmesi için kendi üzerine düşen görevi yapmayan idare sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir mi? (Yargıtay Kararı)

Sözleşmenin Feshi

İdarenin istekli ile yapılan sözleşmeyi fesih etmesi ve tarafların fesihte ortak kusurlu olmaları durumunda isteklinin kesin teminatı gelir kaydedilebilir mi? (Yargıtay Kararı)

Sözleşmenin Feshi

Yüklenici ile yapılan sözleşmenin idare tarafından fesh edilmesi durumunda, fesh işleminden sonra yükleniciye hakediş ödemesi nasıl yapılmalıdır?(Yüksek Fen Kurulu Kararı)

Sözleşmenin Feshi

Sözleşmeye aykırı durumların ardı ardına veya aralıklı olarak kaç defa gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin idari şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?

Sözleşme Feshi

Verilen süre uzatımlarına rağmen isteklinin işi tamamlamaması durumunda, idare sözleşmeyi fesih etmekte haklı mıdır? (Yargıtay Kararı)

Yurt Dışı Belegeler

Yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işinde, Büyükelçilik ticaret müşaviriği yada konsolosluk tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? (Danıştay Kararı)